Tervetuloa Tehyn ao. 256:n kotisivuille! Näiltä sivuilta löydät tietoa ammattiosastostasi ja sen tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista.

 

 

HUOM!!!

KESÄTEATTERI PERUUTETTU KESÄLTÄ 2020!!!

MAKSETUISTA LIPUISTA SAA RAHAT TAKAISIN.

 

HUOM !!

Kevätkokouksen ajankohta siirtyy koronan takia syksyyn!!!

 

 

 

Hyvinvointi-ilta Kunto-Raumassa  siirtyy koronan takia.

Uusi päivämäärä on 6.8.2020 klo 17.30-20.00.

Muistathan ilmoittautua siirrettyyn ajankohtaan myös!

                              Linkki ilmoittautumiseen löytyy tapahtumista.

 

 

HUOMIO AMMATTIOSASTO 256:N JÄSENET !       18.3.2020

Kuten kaikki tiedämme, yhteiskunnassamme vallitsee tällä hetkellä hyvin poikkeuksellinen tilanne. Tehy haluaa varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan työn, työkyvyn ja jaksamisen. Työnantajan on huolehdittava henkilöstöstä ja tehyläisten puolestaan on syytä noudattaa työnantajan ohjeita.

Tehyn sivuille on koottu ajankohtaiset ohjeet ja muu informaatio.

Sivuilta löytyy mm. kaksi erillistä dokumenttiä; "koronaviruksen vaikutukset työpaikoilla" ja "kysymykset valmiuslaista", joihin on koottu vastauksia jäsenten esittämiin kysymyksiin. Dokumentteja päivitetään tilanteen edetessä, jopa useita kertoja päivässä!

                                        https://www.tehy.fi/fi/korona

Jos dokumenteista ei löydy vastausta omaan kysymykseesi, tehyläiset voivat olla yhteydessä luottamusmieheen tai esittää kysymyksiä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Asiointipalveluun kirjaudutaan omalla jäsennumerolla ja salasanalla. Jäsennumeron löydät jäsenkortista ja Tehy-lehden takakannesta.

Tehyn edunvalvonnan puhelinpalvelu palvelee nyt 19.3-27.3.2020 välisenä aikana laajennetusti arkisin klo 8:30-17:45 ja viikonloppuisin klo 9:00-14:45 välisenä aikana

p. (09) 5422 7100.

Jos sinulla ei ole ladattuna Tehyn mobiilisovellusta, kannattaa se tehdä nyt. Tämä näppärä sovellus keskustelee suoraan Tehyn jäsenrekisterin kanssa, joka mahdollistaa muun muassa jäsentietojen päivityksen suoraan sovelluksen kautta, näyttää paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut sekä tietysti uusimmat uutiset. Sovellukseen kirjaudutaan jäsentunnuksilla.

Ja vielä lopuksi neuvottelutilanteesta;

Tehy ja Super jättävät sekä yksityis- että kuntasektorin työnantajapuolen neuvottelijoille esityksen neuvotteluiden välittömästä keskeytyksestä. Taustalla on ajatus, että neuvotteluprosessissa mukanaolevien työpanosta tarvitaan nyt muualla. Kansa tarvitsee nyt hoitajansa ja Tehyn tehtävä on keskittää voimavarat jäsenistön tukemiseen.

Jatkossa meidän neuvottelujärjestö on nimeltään Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Se korvaa jatkossa Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n sekä yksityissektorilla toimineen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry:n. Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat kaikki aiemmat neuvottelujärjestöissä mukana olleet liitot eli Super ry, Tehy ry, Erto sekä SPAL ry. Liitot perustelevat neuvottelujärjestöjen yhdistämistä soteuudistuksella ja rakennemuutoksella, jotka muuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä pelastustoimessa työskentelevien työnantajaorganisaatioita ja toimintaympäristöä.

 

Terveisin

Tehy ao 256 hallitus

 

 

 

 

TEHY ao 256 JÄSENTIEDOTE 30.3.2020

Valmiuslain vaikutuksia työsuhteen ehtoihin

(valmiuslaki on voimassa tällä hetkellä 13.4.2020 saakka)

Työnantaja voi teettää poikkeusolojen aikana pidempää työpäivää

 - Työnantaja saa teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta

 - Työnantajalla on mahdollisuus/oikeus poiketa työaikalain enimmäistyöaikaa koskevasta säännöksestä, kuitenkaan työntekijän terveyttä vaarantamatta

 - Vuorokausi- ja viikkolepoa koskevista säännöksistä saa poiketa

 - Työnantaja on velvollinen noudattamaan ylityöhön kuuluvia korvausmenettelyjä

 - Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työpaikalle lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

- Työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

Kaikki nämä poikkeamiset edellyttävät, että se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi! Jos koronaepidemia ei tällä hetkellä vaikuta työnantajan toiminnassa, ei poikkeuksiakaan saa soveltaa!

Valmiuslain vaikutus vuosilomaan

 - Työnantajalla on oikeus vahvistetun vuosiloman siirtämiseen ja/tai vuosiloman keskeytykseen

 - Jos vuosiloma keskeytetään, niin pitämättömäksi jääneet lomat on annettava niin pian kuin mahdollista. Työnantajan ei ole pakko antaa jäljellä olevia vuosilomia ennen seuraavan lomakauden alkua, kuten normaalitilanteessa. Loman antamisajankohdasta poikkeamista ei ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa ei ole käsillä virusepidemiasta johtuva työvoimanpula

 - Tulevan lomakauden (2.5.2020) vuosilomapäiviä ei voi määrätä käyttämään ennen 2.5.2020. Lomapäivien käyttämisestä etukäteen työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin sopia.

Työvuoroluettelon muuttaminen

 - Valmiuslaki ei anna työnantajalle oikeutta muuttaa työvuoroluetteloa ja työvuorosuunnitelman tulee olla tehtynä viikkoa ennen uuden työvuorojakson alkua.

 - Työvuoroluettelon muuttamisessa pätevät samat säännöt kuin muulloinkin eli perustellusta syystä

Kysy esimieheltäsi, miksi työvuoroluetteloa muutetaan!

Oma työnantaja ei voi määrätä takaisin työhön kesken opinto-, työ-, virka- tai perhevapaan. Sen tekee tarvittaessa vain työvoimaviranomainen. Työntekijä ei myöskään ole velvollinen olemaan työnantajansa käytettävissä vapaa-ajalla ilman varallaolo korvauksia.

Yllä olevia toimenpiteitä voidaan tehdä koronavirusepidemian vuoksi. Työnantajalla täytyy olla epidemiatilanteesta johtuva työvoiman tarve (työtekijöitä karanteenissa/sairaana/potilastilanne vaatii tms.).

KVTES:ssä on määräys, jonka mukaan työntekijä on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti (8 viikon ajaksi) siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Työntekijän on tässä tapauksessa hyvä pyytää siirtomääräys kirjallisesti.

Siitä tulee käydä ilmi siirron peruste, siirron alkamispäivä ja päättymispäivä sekä tuleva yksikökkö ja siellä tehtävät työtehtävät. Tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat työntekijän työsopimuksen mukaisista tehtävistä, työntekijä voidaan siirtää pidemmäksi ajaksi vain sopimalla asiasta työntekijän kanssa tai jos työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste. Työnantaja on velvollinen antamaan riittävän perehdytyksen uuteen työtehtävään ja sen tulee varmistaa, että työntekijä pärjää työssään.

Työnantajan työsuojeluvelvoite on siis voimassa edelleen samoin kuin kaikki muutkin KVTES:in pykälät valmiuslaista ja poikkeustilasta huolimatta!

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräyksen estämättä neljään kuukauteen. Pidentämisen edellytyksenä on, että se on välttämätöntä väestön terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi.

Edellytyksenä on myös, että työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Koronavirusepidemia voi johtaa tilanteeseen, jossa työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Ennen lomautuspäätöstä on käytävä yhteistoimintaneuvottelut suunniteltujen lomautusten perusteista ja vaikutuksista. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 30 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Tehyn sivuilta löytyy myös päivittäin päivitettävää tietoa ajankohtaista asioista!

https://www.tehy.fi/fi/korona

Tarvittaessa voit olla aina yhteydessä myös luottamusmieheesi puhelimitse tai sähköpostilla!

Tehy ao 256 hallitus

 

 

Tehyn ao 256:n hallitus tiedottaa(3) 23.4.2020
Työntekijöiden oikeuksista (Covid-19) tilanteessa:

Työvuorojen muutoksesta:
Työvuoron muuttaminen/vaihtaminen voimassa olevassa työvuorolistassa tapahtuu yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kesken. Työvuoroa ei voi yksipuolisesti muuttaa, eikä työnantaja voi määrätä pitämään palkatonta, vuosilomaa, pankkivapaata tai säästölomaa. Muutokset tehdään yhdessä sopien! Työvuorolistat tulee olla työntekijän nähtävillä viimeistään viikkoa ennen uuden jakson alkua.


Vuosilomat:
Vahvistettua vuosilomaa voidaan muuttaa vain koronan aiheuttaman työvoimapulan vuoksi. Tällöin työnantajalla on oikeus siirtää loma myöhempään ajankohtaan tai keskeyttää se. Loma on annettava heti, kun se on mahdollista. Valmiuslaki on voimassa 13.5.2020 saakka. Vuosiloman antamisen yhdenjaksoisuutta koskevat määräykset ovat edelleen voimassa. Yksittäiset vuosilomapäivät perustuvat sopimiseen.


Työtehtävien/Työyksikön muuttuminen (KVTES:in I luvun 10§ mukaan):
Tilapäisen siirron yhteydessä (8vkoa) ei tehdä uutta työsopimusta! Työnantaja antaa
siirtomääräyksen työntekijälle tiedoksi. Perehdytyksen tulee olla riittävä uusiin työtehtäviin siirryttäessä. Se on työntekijän oikeus ja työnantajan velvollisuus!


Ylityöt:
Työnantajan ehdottamasta ylityöstä kannattaa aina sopia, miten korvaus annetaan sekä pyrkiä saamaan sovitusta jokin dokumentti (whatsapp-viesti, s-posti, joku muu on kuulemassa keskustelun). Valmiuslain nojalla työnantajalla on oikeus määrätä ylitöihin. Työnantaja saa siinä tapauksessa päättää korvaustavan, vapaa/rahallinen korvaus. Ylityön tarve tulee tällöin johtua koronan aiheuttamasta työvoimantarpeesta. Uuden työaikalain mukaista päivittäistä lepoaikaa ei siis valmiuslain aikana tarvitse noudattaa, mutta työntekijän jaksamisesta ja työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta on huolehdittava.

Tehyn sivuilta löytyy edelleen lähes päivittäin päivitettävää tietoa ajankohtaista asioista!

https://www.tehy.fi/fi/korona