Tervetuloa Tehyn ao. 256:n kotisivuille! Näiltä sivuilta löydät tietoa ammattiosastostasi ja sen tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista.

 

 

Tehyn ao 256 tiedottaa:

Tehy ao 256:n jäsenillä on mahdollisuus ostaa itselleen uimahallin kymppikortti 10 euroa edullisemmin.

Tehy ao 256 tarjoaa jäsenilleen 10 euron edun. Yksi etu/jäsen.

Etu voimassa ajalla 1.11-31.12.2020

Edun saa näyttämällä jäsenkorttia uimahallin kassalla.

Mukavaa syksyä jäsenille!

 

 

 

 

 

Tehyn ao 256 sääntömääräinen syyskokous

 

Ti 19.11.2020 klo 17.30 alkaen Teamsin välityksellä

 

Toimintasuunnitelma

Talousarvio

Sääntömääräiset asiat

 

Sitovat ilmoittautumiset JÄSENHUONEEN kautta 7.10-16.11.2020

Osallistujille pieni muistaminen,

Tervetuloa!!

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

 

 

TEHYN RAUMAN SEUDUN AMMATTIOSASTO 256
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019


1 JOHDANTO
Ammattiosaston toiminta perustuu yhdistyksen hyväksymiin sääntöihin ja Tehy ry:n
asettamiin tavoitteisiin. Tehyn vuoden 2019 tavoitteet olivat resurssit, laatu, osaaminen,
johtaminen ja tasa-arvo. Ammattiosasto ja luottamusmiehet huolehtivat jäsentensä
edunvalvonnasta ja neuvonnasta, neuvottelivat jäseniä koskevista palkka- ja
työsuhdeasioista sekä valvoivat, että voimassa olevia sopimuksia noudatetaan. Hallitus
valitsi keskuudestaan neuvottelijat paikallisneuvotteluihin.
Vuonna 2018 solmitun työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen yleiskorotus 1,0% tuli
maksuun 1.4.2019 ja järjestelyerä 1,2% jakamisesta neuvoteltiin työnantajan kanssa
kevään aikana. Ammattiosaston hallituksen jäsenet osallistuivat alkuvuonna Tehyn
tavoitekyselyyn tulevan kevään 2020 käytävien työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen
pohjaksi.
Rauman kaupungilla ammattiosaston edustajia oli mukana monissa eri työryhmissä mm.
johtoryhmissä, yhteistyötoimielimessä ja työn vaativuuden arviointiprosessissa (TVA).
Rauman kaupungin talouden tasapainottamista varten käynnistettiin ”Vahva, vakaa
Rauma”- talousohjelma konsulttifirman ohjaamana. Sen johdosta käytiin YT-lain mukaisia
neuvotteluja mm. osastotoimintaa, erikoissairaanhoidon liikkeenluovutusta ja
työterveyshuollon ulkoistamista koskien.
Eurajoen kunnassa saatiin neuvoteltua paikallinen sopimus 50- ja 60- vuotispäivien
palkallisesta vapaasta. Loppuvuodesta Eurajoella aloiteltiin neuvottelut Eurajoen
liittymisestä Keskisatakunnan kuntayhtymään sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.
Ammattiosaston hallituksen jäseniä oli aktiivisesti mukana Satasoten ja
Maakuntauudistuksen työryhmissä vielä keväällä, kunnes Sote/Maku- uudistuksen
valmistelu päättyi toistaiseksi.
Syyskokouksessa valittiin ammattiosaston puheenjohtajaksi Tuula Östman ja uusi hallitus
vuosille 2020-2022. Hallituksen jäsenet pitivät järjestäytymiskokouksen Tehyn ohjeiden
mukaan 25.11.19 tulevaa neuvottelukierrosta silmällä pitäen.
Ammattiosaston hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 10 kertaa. Toimintavuoden 2019
alussa ammattiosaston hallitus päivitti vuosikellon, mikä ohjasi sen toimintaa.
Toimintavuoden aikana hallitus järjesti jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa.
Ammattiosaston jäsenmäärä väheni, vaikka toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena oli
lisätä jäsenmäärää.


2 KÄSITTELY
2.1 Toiminnan johtaminen
Hallituksen toimikausi on kolme vuotta 2017- 2019. Hallitus johti ammattiosaston toimintaa
sen sääntöjen, ammattiosaston kokousten ja Tehyn päätösten mukaisesti.

Hallituksen jäseniä kannustettiin osallistumaan omien vastuualueidensa mukaisesti
koulutuksiin, jotta tehtävänhaltija olisi kukin oman vastuualueensa vahva asiantuntija.
Hallitus valitsi keskuudestaan neuvottelijat ja teki tarvittavat päätökset paikallis-
neuvottelutilanteissa. Hallitus käytti vuoden alussa päivitettyä vuosikelloa toimintansa
tukena.


Hallituksen kokoonpano kaudella 2017 – 2019 Kokouksiin osallistuminen 2019
Tuula Östman, puheenjohtaja 8
Varsinaiset jäsenet:
Aaltonen Anne, sihteeri 9
Hakola Irma 8
Heikkinen Anne 5
Kujansuu Katja, tiedottaja 9
Kukko Markus 1
Lehtimäki Virpi, Rauman kaupungin Tehyn pääluottamusmies 8
Luosma Virpi 10
Mäkeläinen Erja, verkkotiedottaja 10
Sallinen Anna- Maija, jäsensihteeri 8
Vene Janette 8
Varajäsenet:
Hiljanen Heidi 3
Mäkilä Riitta, emäntä 9
Palovaara Eija, taloudenhoitaja 8
Peltomaa Anna, varapuheenjohtaja 5
Saimo Saara 0
Saimo Tiina, opintosihteeri 9
Sundell Jaana, Eurajoen kunnan Tehyn pääluottamusmies 9
Toivonen Sini 0

2.2 Jäsenistö ja yhdysjäsentoiminta
Ammattiosastoon kuuluu Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan sosiaali- ja terveysalan
koulutuksen saaneita Tehyn jäseniä. Ammattiosaston jäseneksi pyrittiin saamaan jokainen
Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan alueella työskentelevä Tehy-jäsenyyskelpoinen
henkilö. Jäsenhankinnasta vastasivat yhdysjäsenet, luottamusmiehet ja ammattiosaston
hallituksen jäsenet. Ammattiosaston jäsenmäärä oli 1.1.2019 688 ja 31.12.2019 682.
Jäsenmäärä väheni, vaikka tavoitteena oli jäsenmäärän kasvu. Alueella tapahtunut
palveluiden yksityistäminen, eri ammattiosastojärjestöjen välinen kilpailu ja eläköitymiset
vaikuttivat tähän.
Eri tilaisuuksiin osallistuvia jäseniä on ollut 30-50. Aktiivista osallistumista on pyritty
tukemaan monipuolisen tiedottamisen avulla ja järjestämällä yhteisiä, aihepiiriltään erilaisia
tilaisuuksia jäsenille. Jäsentilaisuuksissa on käsitelty Tehyn ajankohtaisia asioita.
Jäsenistölle on jaettu tilaisuuksissa erilaisia Tehy- tuotteita.
Ammattiosastolla on yhdysjäseniä yhteensä 40. Yhdysjäsenverkoston ylläpitäminen
koettiin edelleen haasteelliseksi henkilöstön liikkuvuuden ja joidenkin työpisteiden
hankalan tavoitettavuuden takia. Ammattiosaston Tutor piti aula- infoja sosiaali- ja
terveydenhuolto- oppilaitoksella.
Toimintasuunnitelman mukaisesti ammattiosasto muisti 50- vuotta täyttäneitä jäseniään
Tehy- logolla varustetulla pyyhkeellä ja heidät kutsuttiin henkilökohtaisesti
sääntömääräiseen kokoukseen onniteltavaksi. 60- vuotta täyttäneitä jäseniä muistettiin
onnittelukortilla. Muistimme vuoden aikana lisäksi aktiivisia toimijoita ja eri yhteistyötahojen edustajia.


2.3 Toimipaikka
Ammattiosaston hallituksen kokouspaikkana oli Rauman kaupungin luottamusmiestoimisto Savilankadulla.


2.4 Edunvalvonta
Keväällä 2018 solmittiin tämän hetkinen työ- ja virkaehtosopimus. Kaikki saivat
huhtikuussa palkkaan 1,0 % yleiskorotuksen ja keväällä työnantajan kanssa käytyjen
neuvottelujen jälkeen osa Rauman kaupungin työntekijöistä sai jaettavasta järjestelyerästä (1,2 %) pieniä korotuksia tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Työnantaja ei kuitenkaan huomioinut läheskään kaikkia ammattiosaston hallituksen tekemiä esityksiä.
Henkilökohtaiset lisät tarkistettiin loppusyksyllä ja jatkossa ne tarkistetaan Rauman
kaupungilla säännöllisesti aina joka kevät.
Työn vaativuuden arviointi –prosessia jatkettiin koko vuosi, mutta työ jatkuu edelleen.
Määräaikaisia työsuhteita onnistuttiin vakinaistamaan, joidenkin työntekijöiden/
työntekijäryhmien palkkauksia saatiin korjattua, Kaunisjärvi/ Rannikkokotiprojekti eteni ja
erilaisia yhteisiä ohjeistuksia päivitettiin. Työaikapankkisopimusta ei saatu päivitettyä, eikä sitä kautta sen käyttöä myöskään laajennettua. Korvaavan työn mallista ja sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä käytiin alustavaa keskustelua työnantajan kanssa.

Kaupunki käynnisti talouden tasapainottamisvalmistelut perustamalla ”Vahva, vakaa
Rauma” –ohjausryhmän, joka ulkopuolisten konsulttien ohjaamana valmisteli
talousohjelman vuosille 2020-2022. Tämä käynnisti lukuisan joukon yhteistoimintalakiin
liittyviä neuvotteluja koko kaupungin tasolla ja erikseen eri toimialoilla. Kaupunkilaisille ja
kaupungin työntekijöille järjestettiin myös kysely aiheesta. Kaupunginvaltuusto päätti
ohjausryhmän esityksestä 11.11.2019 säästötoimenpiteistä, minkä perusteella mm.
henkilöstön palkitsemiseen/muistamiseen liittyviä käytänteitä päätettiin supistaa
merkittävästi, vaikka henkilöstöedustajat jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Supistukset
astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. E-passi käytännölle saatiin kuitenkin jatkoa
(100€/työntekijä) ja mm. erikoislääkärikonsultaatiot säilytettiin työterveyshuollon
palveluissa. Tästä kaupunginvaltuuston päätöksestä johtuen YT-neuvotteluja jatkettiin eri
toimialoilla ja palvelualoilla vielä erikseen mm. osastotoiminnassa, omana toimintana
tehtävässä erikoissairaanhoidossa ja työterveyshuollossa.
Järjestöjen välistä yhteistyötä jatkettiin ja edelleen ammattijärjestöjen puheenjohtajat,
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tapaavat säännöllisin väliajoin
keskustelemaan työntekijöiden asioista. Poliittisten päätöksentekijöiden lobbaamista on
myös jatkettu.
Eurajoella saatiin neuvoteltua paikallinen sopimus 50- ja 60- vuotispäivien palkallisesta
vapaasta. Eurajoen kunta on aloittanut neuvottelut Eurajoen liittymisestä Keskisatakunnan kuntayhtymään sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta (Kessote).


AMMATTIOSASTON LUOTTAMUSMIEHET 2018- 2021
Rauman Kaupunki

Pääluottamusmies Virpi Lehtimäki
Varalla Anna Peltomaa/ varalla Katja Kujansuu 9.9.- 31.12.19 välisen ajan

Terveyspalvelut ja talous- ja hallintopalvelut
Hoitotyön henkilöstöpalvelut, operatiivinen- ja konservatiivinen toiminta:

Luottamusmies Katja Kujansuu
Varalla Tiina Saimo

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto, lääkinnällinen kuntoutus, työterveyshuolto, suun
terveydenhuolto, perhekeskus:

Luottamusmies Janette Vene
Varalla Anne Heikkinen

Sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, sivistystoimiala
Luottamusmies Virpi Luosma

Eurajoen kunta

Pääluottamusmies Jaana Sundell
Varalla Outi Tenlen
2.5 Toimikunnat ja jaostot
Ammattiosaston hallituksen valitsemat jäsenet edustivat useissa johtoryhmissä ja
toimikunnissa tehyläisiä jäseniään.
Tehyn valtuusto

Tuula Östman, jäsen

Tehyn hallitus

Tuula Östman, varajäsen

Tehy tutor

Janette Vene

STTK:n Satakunnan aluetoimikunta

Erja Mäkeläinen, varapuheenjohtaja 31.5.19 asti
Tuula Östman 1.6.19 alkaen

Tehyn terveydenhoitajajaosto
Janette Vene

Rauman kaupungin yhteistyötoimikunta 2018-2021
Virpi Lehtimäki, varajäsen Janette Vene
Tuula Östman, varajäsen Anna Peltomaa

Eurajoen kunnan yhteistyötoimikunta

Jaana Sundell, varajäsen Outi Tenlen

Rauman kaupungin henkilöstön edustus johtoryhmissä:

* sivistystoimiala

Irma Hakola, varaedustaja

* sosiaali- ja terveystoimiala

Virpi Lehtimäki, varsinainen edustaja

* terveyspalvelut

Tiina Saimo, varsinainen edustaja

* sosiaalipalvelut

Eija Palovaara, varaedustaja

* vanhuspalvelut

Heidi Hiljanen, varaedustaja
Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunta

Erja Mäkeläinen, varajäsen 30.6.19 saakka
Tuula Östman, jäsen

Satasote, palvelurakenteen kehittämistyöryhmän jäsen

Tuula Östman

Satasote, henkilöstövalmistelut työryhmä

Virpi Lehtimäki

Satasote, hyvinvointi- ja terveyden edistäminen työryhmän jäsen

Janette Vene

Kaunisjärven projektityöryhmä, henkilöstön edustaja

Virpi Lehtimäki

Rauman kaupungin ”Vahva ja vakaa Rauma” –ohjausryhmä, henkilöstön edustaja

Tuula Östman

Rauman kaupungin uuden kaupunginjohtajan valintatyöryhmä, henkilöstön edustaja

Virpi Lehtimäki

Ammattiosaston hallituksen palkitsemistyöryhmä

Katja Kujansuu, Anne Heikkinen, Anna Peltomaa, Heidi Hiljanen

2.6 Kokoukset
Hallituksen kokoukset 2019:
21.1., 5.3., 28.3., 16.4., 20.5., 17.6., 19.8., 9.9., 15.10., 4.11.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joten toimintasuunnitelman mukainen tavoite
saavutettiin. Luottamusmiehet kokoontuivat erikseen ennen hallituksen kokouksia.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten osallistumisaktiivisuus oli korkea.
Kokouksissa käsiteltiin ammattiosaston jäsenten edunvalvonta- asioita. Kokouksissa
käytiin läpi myös Tehyn tiedotteita ja tapahtumakalenteria, koulutus- asioita ja
ajankohtaisia asioita. Vapaa-ajan toimintaan saatiin hyviä ehdotuksia opintosihteeriltä ja
niistä hallitus valitsi parhaalta tuntuvat vaihtoehdot. Emäntä huolehti kokousten tarjoilusta.
Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3.2019 Ravintola Byssassa. Kokouksessa
muistettiin paikalle saapuneita alkuvuonna 50v. täyttäneitä jäseniä. Esiintyjinä
kokouksessa olivat Wammalan Woimailu- ja Woimisteluseura Tyrväkkäiden taitavat
miehet. Jäseniä oli paikalla 47.
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2019 Ravintola Byssassa. Kokous oli
vaalikokous, jossa valittiin ao:n puheenjohtaja ja hallitus. Kokouksessa muistettiin
loppuvuonna 50v. täyttäneitä jäseniä ja hallitustoiminnasta luopuneita aktiivijäseniä.
Jäseniä oli paikalla 45.
2.7 Koulutukset
Ammattiosaston hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti Tehyn järjestökoulutuksiin ja
muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin.
TAMMIKUU
30.1. Tutor, aulainfo- Janette Vene
HELMIKUU
7.2. Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, Noormarkku - Virpi Lehtimäki, Virpi
Luosma
27.2. Tutor tapaaminen- Janette Vene
MAALISKUU

HUHTIKUU
11.- 12.4. Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, Tallinna - Janette Vene, Tuula
Östman
23.- 24.4. Tehy seminaari, Aktiivi-instituutti, Helsinki - Tuula Östman
25.4. Tehyn vaalikoulutus, Pori - Tuula Östman, Anne Aaltonen
TOUKOKUU
14.5. TYKS:n Erva -alueen Tehyn ammattiosastojen neuvottelupäivät, Turku - Virpi
Lehtimäki
14.- 15.5. Edunvalvontapäivät, Turku - Janette Vene
15.- 16.5. Työmarkkinaseminaari, Tampere - Virpi Lehtimäki
KESÄKUU
17.6. Hallituksen kehittämispäivä, Merijakamo – 16 hallituksen jäsentä
HEINÄKUU
ELOKUU
26.8. Toimijatapaaminen, Luvia - Virpi Lehtimäki, Tuula Östman, Jaana Sundell
27.8. Tutor, aulainfo- Janette Vene
SYYSKUU
12.9. Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, Rauma - Virpi Lehtimäki, Janette Vene,
Tuula Östman, Virpi Luosma
17.- 18.9. Hyvinvointiareena Tehyn ständi - Janette Vene
LOKAKUU
25.-26.10. Tehyn terveyspoliittinen seminaari, Helsinki - Virpi Lehtimäki, Tuula Östman
MARRASKUU
7.- 8.11. Päätoimisten pääluottamusmiesten ja pääluottamusmiesten neuvottelupäivät,
Vantaa - Virpi Lehtimäki, Jaana Sundell
13.11. Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, Pori - Virpi Lehtimäki, Janette Vene,
Virpi Luosma, Anne Heikkinen
JOULUKUU

2.8 Tiedotus
Ammattiosasto huolehti jäsenistölle tiedottamisesta eri kanavia apuna käyttäen.
Sisäisessä tiedottamisessa käytettiin hyväksi yhdysjäsenverkostoa. Yhdysjäsenille
toimitettiin sähköpostitse ammattiosaston tiedotteita, joista tiedotteet saatiin työpaikkojen
ilmoitustauluille.
Ulkoinen tiedottaminen tapahtui paikallisissa lehdissä ja Tehy lehdessä. Ammattiosaston
kotisivuja päivitettiin netissä säännöllisesti ja sen lisäksi verkkotiedottaja ylläpiti
ammattiosaston omia Facebook- sivuja. Jäsentilaisuuksissa jäsenistöä kehotettiin
ottamaan käyttöön älypuhelimiin tarkoitetun ”Tehy App”– sovelluksen, josta näkee
paikallisia ja valtakunnallisia jäsenasioita, uutisia jne.
Ammattiosaston hallituksen sisäinen tiedotus toimi kokouksissa keskustellen, sähköpostin
ja WhatsApp- ryhmän välityksellä. Hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat
lähetettiin hallituksen jäsenille sähköpostitse. Esityslistat toimivat hallituksen
kokouskutsuna ja kokousten työjärjestyksenä.


2.9 Vapaa- ajan toiminta
16.1. Asiakasilta Sisustustalo Kodinonnessa (20 osallistujaa)
19.3. Asiakasilta vaateliike Candidassa (20 osallistujaa)
16.4. Asiakasilta vaateliike Cameossa (20 osallistujaa)
16.5. Asiakasilta alusasusteliike Helmessä (16 osallistujaa)
17.- 18.5. Ruotsin risteily (16 osallistujaa)
13.6. Merskan saunailta + Akselin jumppa (50 osallistujaa)
27.6. Kesäteatteriesitys “Kaksi puuta”, Rauma (31 osallistujaa)
19.9. Asiakasilta sisustusliike Pentikissä (30 osallistujaa)
2.10. Jäsenilta Pinjassa (45 osallistujaa)
12.10. I love- messut (20 osallistujaa)
19.11. Asiakasilta sisustusliike Mamma Rosassa (20 osallistujaa)
30.11. Lukko- Ässät jääkiekko-otteluun lipun hintaan ao:n tuki


2.10 Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa
Ammattiosasto teki yhteistyötä eri järjestöjen, yhdistysten ja organisaatioiden kanssa.
Rauman kaupungin eri ammattijärjestöjen puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
Yhteistyötä tehtiin aktiivisesti myös muiden Tehyn ammattiosastojen kanssa.

2.11 Talous
Ammattiosaston toiminnan pääasiallisena rahoitusmuotona oli Tehyn maksama
liittomaksupalaute. Tehyn ohjeistuksen mukaan 30% varoista tulisi käyttää jäsenyyden
hoitoon, 30% edunvalvontaan, 30% hallituksen toimintaan ja 10% koulutukseen.
Edunvalvontaan käytettiin 27%, hallituksen toimintaan 37%, jäsenyyden hoitoon 27% ja
koulutukseen 9%. Tilinpäätös oli ylijäämäinen 2737,64€.
Ammattiosaston toiminnan varsinaisina tarkastajina toimivat ao:n jäsenet Marja- Leena
Saramo ja Pirkko Suhonen. Varatoiminnantarkastajina olivat ao:n jäsenet Pirjo Talsi ja
Jaana Jasu. Kirjanpidon teki ammattiosaston taloudenhoitaja Eija Palovaara.
Jokaisessa kokouksessa taloudenhoitaja esitti ammattiosaston toiminnasta tulleet laskut
hallituksen hyväksyttäväksi, kertoi ammattiosaston taloudellisen tilanteen ja kierrätti
kokouksissa pankin päivitetyt tiliotteet.
2.12 Muu Toiminta
Ammattiosasto piti yhteyttä alan opiskelijoihin, jotta he liittyisivät Tehyn
opiskelijayhdistykseen ja lähtisivät aktiivisesti mukaan toimintaan. Tutortoiminnan avulla
vietiin oppilaitoksiin Tehy-tietoutta ja kannustettiin opiskelijoita liittymään ammattiosaston
varsinaisiksi Tehyn jäseniksi valmistuttuaan ammattiin. Lisäksi opiskelijajäsenet olivat
tervetulleita ammattiosaston järjestämiin jäsentilaisuuksiin.


3 YHTEENVETO
Vuosi 2019 oli koulutetulle hoitohenkilöstölle kuormittava vuosi jatkuvien säästötoimien ja
toimintojen vähentämisen uhasta johtuen. Rauman kaupungin Tehyläisten työntekijöiden
kuormitusta ja epävarmaa tilannetta lisäsi vielä VVR-ohjelman valmistelut ja siihen liittyen
tehdyt päätökset ja toimintojen supistukset. Jäsenmäärän lisäämisessä ei onnistuttu.
Ammattiosasto valvoi jäsentensä etuja ja vaikutti kuntapäättäjiin. Tavoitteena oli saada
tehyläisiä henkilöstöedustajia eri työryhmiin ja tässä onnistuttiin. Ammattiosaston
jäsenistöstä huolehdittiin osallistumalla koulutuksiin sekä järjestämällä monipuolista
virkistystoimintaa. Loppuvuodesta alettiin valmistautua jo tulevan kevään
neuvottelukierrokseen, joka tulee todennäköisesti olemaan haastava.